Biegły sądowy z zakresu szacowania nieruchomości

 

 
 
Biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym Prezes danego sądu, na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwośći w sprawie biegłych sądowych z dnia 24 stycznia 2015r
 
Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego, biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.
Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.
Biegłemu przysługuje za wykonanie czynności wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

- korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

     - ukończyła 25 lat życia;
 
     - posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 
     - daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 
     - wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
 
 Jak wynika z powyższego funkcja biegłego sądowego jast ustanawiana na potrzeby sądu prowadzącego postępowanie, gdzie koniecznym jest zasięgniecie opinii osób posiadających wiedzę specjalistyczną.
 
Biegły sądowy nie powinien wykonywać opinii za tzw. zlecenie prywatne, gdyż opinie takie biegły sporządza tylko na zlecenie sądu.
 
 
 
Obecnie pełnię funkcję biegłego sądowego drugą kadencję (ósmy rok) przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach i pierwszą kadencję w Sądzie Okręgowym w Katowicach
 
Na potrzeby prowadzonych postępowań wykonałem już około 400 opinni głównie z zakresu:
 

       - zniesienia współwłasności

       - działu spadku

       - zasiedzeń

       - służebności drogi koniecznej

       - służebności przesyłu

       - bezumownego korzystania a nieruchomości

       - oraz w innych zakresach zgodnie z tezą sądu, których nie sposób tutaj wymienić.