Geodezja

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości – co do zasady prowadzone są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 1997r. Jest to postępowanie...

Rozgraniczanie nieruchomości

Rozgraniczanie nieruchomości – postępowanie prowadzone w pierwszej fazie w trybie administracyjnym na mocy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z...

Mapy do służebności drogi

Mapy do służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu – mapy te są głównie sporządzane na potrzeby postępowań sądowych, rzadko w postępowaniu...

Mapy do zasiedzenia nieruchomości

Mapy do zasiedzenia nieruchomości – Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od...

Inna dokumentacja do celów prawnych

Inna dokumentacja do celów prawnych - staje się niezbędna wtedy, gdy mamy do czynienia z różnicami między danymi w ewidencji gruntów i budynków, a...