Inna dokumentacja do celów prawnych

Inna dokumentacja do celów prawnych - staje się niezbędna wtedy, gdy mamy do czynienia z różnicami między danymi w ewidencji gruntów i budynków, a aktualnym stanem prawnym danej nieruchomości zawartym w księdze wieczystej. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe analizy stanów prawnych, aby określić rodzaj i zakres problemu, który należy rozwiązać. Głównymi dokumentami są: mapy do założenia księgi wieczystej, wykazy zamian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne w przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w księdze wieczyste, a danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, oraz różne zestawienia czy wykazy.