Mapy do służebności drogi

Mapy do służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu – mapy te są głównie sporządzane na potrzeby postępowań sądowych, rzadko w postępowaniu administracyjnym czy cywilnym na mocy rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011r. Zasięg służebności gruntowych wyróżnia się na mapach do celów prawnych linią przerywaną w kolorze brązowym, zaś rodzaj służebności gruntowej określa się na mapie w formie opisowej, w polu mapy wolnym od rysunku. Mapa do celów prawnych może zawierać także dane określające zasięg i  rodzaj służebności gruntowych.

Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy wydane na podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają się:

  1. dane określające przebieg granic działek ewidencyjnych, w powiązaniu z granicami działek sąsiednich, oraz konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z  mapą ewidencyjną;
  2. numery działek ewidencyjnych, a także oznaczenia konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
  3. opis zawierający: nazwę miejscowości, identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej, identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego, numer księgi wieczystej, jeżeli prowadzona jest dla nieruchomości, tytuł mapy i jej skalę, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który zgłosił prace geodezyjne dotyczące mapy, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot, imię i nazwisko oraz numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej, datę opracowania mapy;