Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości – co do zasady prowadzone są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 1997r. Jest to postępowanie dwuetapowe, gdyż w pierwszej fazie należy wykonać wstępny projekt podziału na kopii mapy zasadniczej, który jest następnie opiniowany pod kontem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy lub w razie braku w/w z przepisami odrębnymi. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza czy prezydenta miast sporządza się już właściwą mapę z projektem podziału wraz z wykazem zamian gruntowych, która jest podstawą do wydania decyzji administracyjnej przez organ prowadzący zatwierdzającej podział nieruchomości. Po uprawomocnieniu się decyzji można dokonać stabilizacji punktów granicznych znakami granicznymi na gruncie. Podziału nieruchomości można dokonać także w innych trybach, uzależnionych od celu podziału bez wykonywania wstępnego projektu podziału.