Rozgraniczanie nieruchomości

Rozgraniczanie nieruchomości – postępowanie prowadzone w pierwszej fazie w trybie administracyjnym na mocy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) na mocy decyzji administracyjnej oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sąd na mocy orzeczenia z udziałem geodety uprawnionego. Czynności terenowe związane z rozgraniczeniem nieruchomości są trudne i złożone i często nie przewidywalne i mogą mieć różne formy końcowe.